De betingelser, du finder i dette dokument, bestemmer aftaleforholdet mellem dig som kunde og Rejserådgiverne ApS i henhold til gældende lovgivning og pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017) 

Aftaleindgåelse
Aftalen for en rejse er gældende, når du har betalt rejsen eller har betalt den første del af rejsen, alt efter hvad der er aftalen.

Dine forpligtelser som kunde
De relevante rejsedokumenter og al anden kommunikation vil blive sendt til den e-mail eller postadresse, som du har oplyst til Rejserådgiverne ApS, da du købte rejsen. Det er vigtigt og en del af din pligt, at du angiver kontaktoplysninger, som gør, at vi kan komme i kontakt med dig, da det er gundlaget for vores kommunikation. Via din valgte kommunikationskanal vil du modtage din rejseplan og dit rejseforslag. Når det er modtaget, er det vigtigt, at du gennemgår det grundigt og tjekker, om det er i overensstemmelse med det aftalte. Husk også at tjekke, at personlige oplysninger som som navne, pasnumre og andre informationer er korrekte. Er der fejl i det fremsendte, er det vigtigt, at du hurtigst muligt gør Rejserådgiverne ApS opmærksom på det, så det kan blive rettet. Skyldes fejlen dig selv, så kan du blive pålagt et gebyr, fx for navneændring på en billet. Kan fejlen ikke ændres, kan Rejserådgiverne ApS ikke holdes ansvarligt. Kommer fejlen fra Rejserådgiverne ApS, pålægges gebyret ikke dig som kunde.

Afbestillings- og rejseforsikring
Det er en rigtig god idé at tegne en afbestillingsforsikring, selvom dette ikke er noget krav. Forsikringen skal tegnes senest ved betaling af rejsen eller ved betaling af første depositum/rate. Det er kundens ansvar at tegne denne forsikring og prisen pålægger også kunden. En rejseforsikring er også anbefalet, hvilket blandt andet dækker hjemtransport ved sygdom, opstået sygdom på rejsen og ulykker – alt sammen afhængig af din forsikring og dækningsgrad.

Fremmøde i lufthavnen
Det er vigtigt at være i god tid i lufthavnen, og vi anbefaler, at du møder op mindst 2 timer før afgang. Skal du rejse til USA er det anbefalede dog 3 timer. Dette gælder også, selvom du tjekker ind online hjemmefra. Du kan altid se anbefalinger til fremmøde og check-in-tider på lufthavnens hjemmeside. Når du er mødt op i lufthavnen, er det vigtigt, at du følger med i opdateringer, fx omkring check-in, hvilken gate, du skal gå til, samt eventuelle aflysninger og forsinkelser. Du kan få information i lufthavnen omkring tvivlsspørgsmål. Bliver du forhindret i at komme frem til afgangen på dit fly, er det vigtigt, at du kontakter underleverandøren hurtigst muligt og forklarer situationen. Kan parterne ikke komme frem til en god løsning, så kan Rejserådgiverne ApS kontaktes. 

Står du i kø ved check-in eller ved sikkerhedstjek og kan se, at du bliver forsinket til gaten, så husk at gøre lufthavnspersonalet opmærksom på det. Vær også opmærksom på, at dine flybilletter skal benyttes i den angivne rækkefølge. Sker dette ikke, kan flyselskabet aflyse dine tilbageværende flyvninger. Du kan derfor ikke blot bruge enkelte dele af en samlet rejse, fx hvis du ønsker kun at bruge hjemrejsen. Det påligger dig selv at benytte flybilletterne korrekt, og Rejserådgiverne ApS kan ikke stå til ansvar for eventuelle tabte billetter eller beløb til nye.

Personlige dokumenter herunder visum og indrejsetilladelser
Det er vigtigt, at du har dine personlige papirer i orden, inden du tager ud at rejse. Dette ansvar ligger på dig som kunde. Du skal have et gyldigt pas, der har minimum 6 måneders gyldighed efter rejsens afslutning, og du skal sørge for at tjekke om der er brug for andre papirer, fx visum eller vaccinepapirer. 

Det er din pligt at sørge for, at du har de rigtige papirer, og Rejserådgiverne ApS kan ikke holdes ansvarligt for tabt rejse grundet forkerte eller manglende dokumenter, som du er ansvarlig for.

Der kan være forskellige ansøgningsprocesser og behandlingstider på forskellige typer visum og indrejsetilladelser, så vær sikker på at ansøge i god tid, hvis det er relevant.

Der kan i nogle lande være særlige krav til vacciner, fx gul feber eller coronavirus og/eller negativ test i forhold til coronavirus. Tjek altid før, du tager afsted, at du har de rigtige dokumenter. Find mere information vaccinationer og rejseanbefalinger på: www.ssi.dk/vaccinationer/rejsevaccination og https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Flyrejse med forskellige flyselskaber
Som kunde hos Rejserådgiverne ApS er det muligt, at du køber en sammensat flybillet, der er sammensat af flyvninger med forskellige flyselskaber. Hvis der sker en aflysning eller forsinkelse er et flyselskab kun forpligtet til at hjælpe med fx nye billetter eller en ny afgang for de billetter, der er fra samme selskab. Hvis du køber en sammensat rejse, er det derfor på egen risiko, at der skulle opstå forsinkelser og aflysninger, der ikke vil blive dækket af flyselskabet. I din bestilling og dit tilbud på rejsen, vil dette altid fremgå, så du aktivt kan tage stilling til denne risiko.

Transport til og fra lufthavnen
Indgår der transport i dit rejsetilbud til/fra lufthavnen er Rejserådgiverne ApS ansvarlig for dette. Al anden transport, som ikke er den del af dit rejsetilbud, kan Rejserådgiverne ApS ikke stilles til ansvar for.

Generelle regler

Ordensregler
Som rejsende er det din pligt at overholde de til enhver tid gældende ordensregler, som underleverandører sætter op. Det kan fx være på hotellet, i busser, lufthavnen, i flyet eller andre steder. Hvis du overtræder disse regler, kan du blive forhindret i at deltage i resten af rejsen, og kan fx selv holdes til ansvar for hjemtransport, overnatning eller lignende. Du vil ikke have ret til nogen form for kompensation eller tilbagebetaling i tilfælde, hvor du har overtrådt ordensreglerne. Det er også dit ansvar at leve op til de lokale myndigheders anvisninger, og Rejserådgiverne ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle bøder eller andre udgifter, som kunne opstå på baggrund af lokale myndigheders indgriben i din adfærd.

Hvis der ikke betales til tiden
Prisen på rejsen skal betales i forhold til de gældende vilkår i rejsen. Er beløbet ikke indbetalt til tiden i forhold til tilbuddets retningslinjer, kan Rejserådgiverne ApS annullere rejsen. De indbetalte beløb i forbindelse med ratebetaling tilbagebetales ikke.

Overdragelse af rejsen til en anden
Det er ikke muligt at overdrage din rejse til en anden, fx at lave navneændringer eller lignende. Er det nødvendigt for dig at aflyse rejse, kan du kontakte os for yderligere information, eller du kan kontakte dit afbestillingsforsikringsselskab.

Lokale skatter/afgifter
På destinationen kan der forekomme opkrævning af lokale gebyrer og afgifter, som afregnes lokalt.

Ændring i aftalen i forhold til pakkerejser
Rejserådgiverne ApS forbeholder sig ret til at ændre i den aftalte pris for pakkerejser, hvis der opstår ændringer i transportomkostninger, blandt andet brændstofpriser, skatter og afgifter eller gebyrer for bestemte tjenester, som kan være statsafgifter i lufthavnen eller havnen eller lignende. Denne forhøjelse af prisen vil blive oplyst hurtigst muligt og mindst 20 dage før afrejse.

Hvis du ønsker at ændre i pakkerejsen efter aftalen er indgået, er det ikke muligt at ændre pakkerejsens pris i forhold til flybilletter, da disse er bestilt og betalt på forhånd. Ønsker du at tilføje flere personer til rejsen eller ændre på rejsedatoer vil dette påvirke prisen af rejsen og eventuelt andre dele, såsom værelser, transport osv. Rejserådgiverne ApS har ikke pligt til at foretage ændringer. Ønskes en afbestilling skal dette ske i overensstemmelse med de aftalevilkår, der er accepteret i forbindelse med indgåelse af aftalen.

Hvis Rejserådgiverne ApS anser det som nødvendigt at foretage større ændringer i aftalen eller helt at aflyse rejsen, skal dette kommunikeres hurtigst muligt, og du vil have mulighed for at få tilbagebetalt samtlige beløb, hvis det er Rejserådgiverne ApS ansvar, at rejsen aflyses eller ændringer foretages.

Pakkerejser er ikke omfattet af fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven § 18

Afbestillingsregler for pakkerejse
Din rejse kan afbestilles i overensstemmelse med en beregning af afbestillingebyret og i overensstemmelse med aftalevilkårene. Har du betalt din rejse i rater, må det forventes, at indbetalte rater mistes. Efter rejsens begyndelse kan produkter og flybilletter ikke refunderes. Hvis du har tegnet en afbestillingsforsikring, hvilket er anbefalet, kan denne eventuelt dække et tab. En pakkerejse kan afbestilles uden gebyr, hvis der opstår ekstraordinære omstændigheder på rejsedestinationen, som gør det umuligt at gennemføre pakkerejsen eller som ændrer pakkerejsens vilkår væsentligt.

Hvorvidt der er tale om ekstraordinære omstændigheder pålægger ikke Rejserådgiverne Aps at afgøre, men de officielle udmeldinger fra fx Udenrigsministeriet eller andre myndigheder følges. I tilfælde af aflysning af en rejse på disse vilkår har du ret til fuld refusion af prisen på rejsen, men ikke på yderligere kompensation. 

Hvis vilkår for rejsen er almindeligt kendt, da rejsen blev købt, kan der ikke gives refusion. Hvis der ikke er tale om en gebyrfri afbestilling, og du ønsker at afbestille alligevel, vil de almindelige afbestillingsvilkår, som fremgår af aftalen, være gældende. Er der tale om en rundrejse, hvor kun en del af rejsen, ikke kan gennemføres, kan du kun afbestille den del af rejsen, som vedrører det specifikke område. Er dette dog en væsentlig del af rejsen og aflysning af denne del påvirker rejsens vilkår væsentligt, kan hele rejsen afbestilles under ansvarsfri afbestilling.

Er der pålagt et bestemt antal deltagere for at gennemføre rejsen, vil dette fremgå af aftalen, og der vil være en frist for, hvornår dette antal skal være opnået. Bliver dette ikke opnået i tide, kan Rejserådgiverne ApS opsige aftalen ansvarsfrit. Det samme gælder, hvis der opstår ekstraordinære omstændigheder, som Rejserådgiverne ApS ikke har kontrol over. Hvis dette sker, har du ret til at få en refusion på det indbetalte beløb, men du har ikke ret på yderligere erstatning.

Reklamation ved rejser
Oplever du mangler på din rejse, skal du hurtigst muligt rette din klage mod underleverandøren. Hvis problemet ikke bliver løst kan du kontakte Rejserådgiverne ApS for yderligere assistance. Det er vigtigt, at du gør opmærksom på eventuelle mangler med det samme, da din ret til kompensation eller erstatning kan frafalde efterfølgende. Husk, at du ikke kan klage over vilkår, som du har været bekendt med i aftalen inden rejse.

Refundering af rejser betalt med gavekort
Har du betalt en rejse med et gavekort, og afbestilles eller annulleres rejsen, vil refusionen ske i form af et nyt gavekort. Er der betalt med forskellige betalingsmetoder, vil kun det beløb, der er betalt med gavekort, blive refunderet i form af et gavekort. Gavekortet vil have en gyldighed på 3 år og kan ikke ombyttes til kontanter.

Begrænsninger i erstatningsansvaret for Rejserådgiverne ApS:
Luftfartsselskaberne er den direkte ansvarlige aktør for transportens gennemførelse og ligger under for Warszawa og Montrealkonventionerne, EU-forordning 889/2002 og 261/2004 samt luftfartsloven og Athenkonventionen (for transport ad sø- og vandveje). Rejserådgiverne ApS’s ansvar for person- og tingskade kan ikke overstige de fastsatte beløb i internationale konventioner. Værdigenstande kan ikke erstattes efter disse regler.

Er ansvaret for transporten ikke begrænset i nogen EU-lovgivning eller anden international konvention, begrænser Rejserådgiverne ApS’ sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris. 

Hvis der kun er købt flybillet
Køber du udelukkende en flybillet, som ikke er en del af en pakkerejse, er du ikke dækket af loven vedrørende pakkerejser. Prisen for billetten er et tilbud, som skal accepteres samme dag for at sikre prisen. Accepteres den senere kan prisen have ændret sig. Rejserådgiverne ApS er ikke leverandør af sådanne tilbud og fungerer kun som mellemled, men det er derimod flyselskabet, der er din aftalepart, og flyselskabet er derfor ansvarligt for opfyldelse af aftalen. Kompensationskrav, reklamationer osv. skal derfor rettes direkte mod flyselskabet, fx i forbindelse med forsinkelser, aflysninger. Går flyselskabet konkurs, og du har en returbillet til Danmark, kan du rette henvendelse til rejsegarantifonden, som skal sørge for, at du kommer rejse, hvis din rejse allerede er begyndt. 

Forbrugerklagenævnet eller Trafikstyrelsen kan hjælpe med at fremsætte kompensationskrav mod flyselskaber i henhold til EU-forordning 261/2004. 

Reklamation
Har du søgt om kompensation fra flyselskab eller andre i forbindelse med en mangelfuld rejse, og du derefter fremsætter reklamation hos Rejserådgiverne ApS skal du oplyse, om du allerede har fået erstatning fra anden side.

Garanti i Rejsegarantifonden 
Skulle Rejserådgiverne ApS gå konkurs, er der stillet garanti for refusion til vores kunder via: Rejsegarantifonden under nummer: 3396

Rejserådgiverne ApS
CVR nr. 40193332